Fundacja CUD&Ciało Umysł Duch powstała w głowie, kilkanaście lat temu jako małe marzenie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych i wyznaniowych, które dotykają nas każdego dnia i są niejako elementem naszego życia.

Formalnie Fundacja została powołana 21 kwietnia 2021 roku, podczas odczytania aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie. Działalność statutowa Fundacji CUD opiera się na trzech hasłach: #Wspieramy #Tworzymy #Inspirujemy

#Wspieramy osoby potrzebujące, w kryzysie, doświadczające życiowych trudności lub odczuwające brak wsparcia. Samotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

#Tworzymy kampanie, warsztaty i spotkania aktywizujące, uświadamiające i poprawiające jakość życia. Skierowane są do osób potrzebujących, w kryzysie, wykluczonych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

#Inspirujemy ludzi, bądź rodziny w potrzebie do działania. Angażujemy do życia pełnego pasji i komunikacji relacyjnej opartej na empatii.

Cel Fundacji:

#Wspieramy osoby potrzebujące, w kryzysie, doświadczające życiowych trudności lub braku wsparcia, samotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Działanie realizujemy poprzez:

 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc matkom, rodzinom, osobom wychodzącym z uzależnienia, DDA oraz osobom otyłym,
 • Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu w rodzinie,
 • Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw matki dziecka,
 • Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
 • Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • Prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje społeczne oraz grupy wsparcia.


#Tworzymy kampanie, warsztaty skierowane do osób doświadczających trudności życiowych. Skierowane są do osób w kryzysie, potrzebujących, wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem lub przemocą. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań. Działanie realizujemy poprzez:

 • Tworzenie i wdrażanie kampanii społecznych, np. Kampania społeczna #komplementynaulice, #podajcud,
 • Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin zarządzania, komunikacji w mediach społecznościowych, mających służyć poprawie prowadzonych firm ale też innych grup potrzebujących wsparcia,
 • Organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna,
 • Pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji,
 • Organizację szkoleń i konferencji,
 • Tworzenie i wspieranie dotyczące tematycznych portali internetowych,
 • Upowszechnianie Internetu oraz innych technologii informacyjnych, w szczególności wśród firm prowadzonych przez kobiety,
 • Aktywizacja zawodowa kobiet po urodzeniu dziecka,
 • Edukacja i wzmacnianie potencjału kobiet,
 • Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz świadomości społecznej i obywatelskiej.

#Inspirujemy kobiety i rodziny w potrzebie do działania. Angażujemy do życia pełnego pasji i komunikacji opartej na empatii. Działanie realizujemy poprzez:

 • Inicjowanie rozwoju, zainteresowań i pasji kobiet,
 • Wspieranie w budowaniu więzi rodzinnych oraz rozwoju kompetencji społecznych,
 • Inicjowanie i promowanie działań prorodzinnych, scalających i wspierających rodziny w pokonywaniu trudności,
 • Inicjowanie i promowanie zdrowego stylu życia wśród kobiet,
 • Inicjowanie i promowanie otaczającego piękna poprzez sztukę, medytację, świadomy oddech i bycie tu i teraz,
 • Inicjowanie i wspieranie edukacji zarządzania i marketingu mikro firm,
 • Promowanie i wspieranie mikro firm prowadzonych przez kobiety w zakresie zarządzania i marketingu,
 • Wspieranie i edukacja w zakresie dotacji i dofinansowań mikro firm prowadzonych przez kobiety,
 • Inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji, medytacji i oddechu w codziennym życiu,
 • Promocję oraz popularyzowanie kultury, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
 • Organizowanie warsztatów, organizowanie wspierających, spotkań, wyjazdów, organizowanie akcji edukacyjnych i rozwojowych oraz akcji społecznych związanych z popularyzacją świadomego życia pełnego pasji,
 • Organizowanie wyjazdów rozwojowych dla kobiet i rodzin,
 • Tworzenie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych związanych z inicjowaniem i wspieraniem działań upowszechniających sport medytację i oddech oraz propagującym zdrowy tryb życia,
 • Promowanie zdrowego sposobu odżywiania,
 • Wspieranie i promowanie działań proekologicznych,
 • Wspieranie i promowanie działań prorodzinnych,
 • Umacnianie potencjału wspólnot obywatelskich.